Break out of your podcast rut
iOS App Download Icon
scannerScan the QR Code to get the app on iOS or Android
عطیه از آمریکا - بخش اول

عطیه از آمریکا - بخش اول

Arash Thr

در این قسمت با عطیه همراه شده‌ام. عطیه لیسانس خودش رو از دانشگاه شریف گرفته و در حال حاضر به همراه خانوداه‌اش در آمریکا زندگی می‌کنه و مشغول به تحص... more

Player Button
Go to Show