داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا

داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا

Arash Thr

شقایق در اواخر سال هشتاد و نه همراه با همسر و فرزندش به آمریکا مهاجرت کرد. دانشگاه تهران درس خونده، چندین سال در ایران کار کرده و از طریق تحصیلی تو... more

Player Button
Go to Show