داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم

داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم

Arash Thr

در قسمت قبل همراه با شقایق پرداختیم به اینکه شرایط در ایران به چه صورت بود، چی شد که تصمیم به مهاجرت گرفتند و در این مسیر برای خودش و همسر و فرزندش... more

Player Button