Break out of your podcast rut
iOS App Download Icon
scannerScan the QR Code to get the app on iOS or Android
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم

داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم

Arash Thr

در قسمت قبل همراه با شقایق پرداختیم به اینکه شرایط در ایران به چه صورت بود، چی شد که تصمیم به مهاجرت گرفتند و در این مسیر برای خودش و همسر و فرزندش چه اتفاقاتی افتاد. انتهای قسمت قبل با ورود به خاک آمریکا به پایان رسید. در این قسمت میریم سراغ داستان شقایق در آمریکا: از روزهای اولی که وارد این کشور شدند میشنویم و میپردازیم به اینکه این خانواده چطور به تدریج از پس مشکلات براومد و جای پای خودش رو محکم کرد.
Player Button
Go to Show