Break out of your podcast rut
iOS App Download Icon
scannerScan the QR Code to get the app on iOS or Android
فرزانه از ایرلند شمالی

فرزانه از ایرلند شمالی

Arash Thr

ایرلند شمالی جایی که من فکر می‌کردم مستقل شده ولی گویا هنوز بخشی از بریتانیاست؛ در این قسمت فرزانه برامون از زندگی در ایرلند شمالی صحبت می‌کنه، از ... more

Player Button
Go to Show