Break out of your podcast rut
گوشه‌های عجیب و غریب اسپانیا

گوشه‌های عجیب و غریب اسپانیا

Arash Thr

در این قسمت از پادکست این فرصت مهیا شد تا من با یکی از سازنده‌های استرینگ‌کست، یعنی شاهین صحبت کنم. استرینگ‌کست پادکستی است با موضوعات علمی. علاوه ... more

Player Button
Go to Show