Break out of your podcast rut
iOS App Download Icon
scannerScan the QR Code to get the app on iOS or Android
محسن، یکی حقوقی از نیویورک

محسن، یکی حقوقی از نیویورک

Arash Thr

در این قسمت از پادکست به سراغ یک رشته و یک شهر جدید رفتیم. این بار با محسن همراه شدیم که در رشته‌ی حقوق تحصیل کرده و در شهر نیویورک زندگی میکنه. د... more

Player Button
Go to Show