Break out of your podcast rut
شرق پر ماجرا، با فرناز از کره جنوبی

شرق پر ماجرا، با فرناز از کره جنوبی

Arash Thr

پس از کمی تاخیر به واسطه اتفاقاتی که در چند هفته گذشته شاهدش بودیم، دوباره با یک قسمت دیگر از رادیو دال برگشتیم و این بار سراغ کره جنوبی رفتیم. فرن... more

Player Button
Go to Show