Break out of your podcast rut
iOS App Download Icon
scannerScan the QR Code to get the app on iOS or Android

StringCast | استرینگ‌کست

Shahin Javadi Nezhad & Reza HaririanLatest Episode released on Wed Apr 12, 2023

در استرینگ کست ما از زمین، فضا و انسان داستان میگیم! هر قسمت داستانی واقعی درباره اتفاقی علمی است که جهان ما رو به نحوی تغییر داده و باعث کشف دروازه‌های جدید بر روی انسان‌ها شده! more