Break out of your podcast rut

StringCast | استرینگ‌کست

Shahin Javadi Nezhad & Reza HaririanLatest Episode released on Tue Aug 2, 2022
Subscribe Visit show website

در استرینگ کست ما از زمین، فضا و انسان داستان میگیم! هر قسمت داستانی واقعی درباره اتفاقی علمی است که جهان ما رو به نحوی تغییر داده و باعث کشف درواز... more